Kremerovy studny

Mnoho let jsem kolem této železobetonové stavby u Technických služeb jen projížděl a nepřemýšlel o jejím smyslu. Po letech se k ní vracím a zkusím citovat z odborných publikací z počátku 20.století k čemu studny sloužily. Tato technologie mechanického čistění vod byla užita i ve Zlínských závodech, dle nalezeného novinového článku. Zda tam pozůstatky Kremerových studní ještě jsou ( v současnosti již technologicky překonané ) jsem nezjistil.

Čistění odpadních vod

Citace:

Stanice skládá se ze tří oddělení. První tak zvaná česla. Voda přiváděna z celé továrny zpomalí svůj tok ( následkem různých sklonů dna česel), takže hrubé nečistoty mají dosti času klesnouti ke dnu. Nečistoty lehčí zachycují se na roštech. Každý den čistí se jedna nádrž mezi tím co druhou voda probíhá. Jak dobře česla pracují viděti toho, že se tu týdně až tři vagony kalu zahcytí a odvezou.

Voda jde pak potrubím do tzv. Kremerových studní. Vyžadovalo by mnoho místa důmyslné zařízení těchto studní. Voda zde proudí všemi směry a to tak pomalu,že i nejjemnější nečistoty mohou sedimentovati, t.j. klesnouti ke dnu,odkudž se samočinně pomocí vodního tlaku vytlačují potrubím do oddělení III. t.j. do kalojemů, které zaujímají veliké prostranstvía kde s s kalem smíšená voda štěrkem a pískem filtruje. Hlavní velké množství vody, které se v Kremerových studních od kalu odloučilo odchází zbaveno již teď všech nečistot i zápachu do řečiště, ačkoli teprve jena studna jest v činnosti. Dalších 5 studní se dohotovuje.

Účinek čistících stanic jest patrný v tom, že řeka jest prosta všech usazenin a můžeme již opět viděti dávno nevýdaný zjev, že se děti v dolejším toku řeky, vesele koupají. Tohoto dosaženo při výkonu jedné studny Kremerovy ( za pomoci česel a kalojemů). Každý další týden bude v činnosti uvedena. již při činnosti tří studní bude voda v řečišti průhledná ( pokud ji nezkalí vody z výše položených závodů jako bývala.

Rozsah naší čistící stanice, její vědecké propracování a udržování panem profesorem Hlavinkou jest toho druhu, že bude moci sloužiti za vzor všem závodům veřejné vody znečišťujícím.

Podrobný popis Kremerových jam

Citace:

K mechanickému předščištění vod rozhodnuto zříditit Kremerovy jámy z toho důvodu, že odstraní více než 75% látek sedimentacce schopných a že vyhnívací prostor pro kal je oddělen od sedimentačního.

Mechanické čištení děje se v šesti Kremerových jamách. Jsou asi 2 m nad terénem vyvýšeny. Sedimentační prostor je 10m hluboký, o horní ploše 5,5 x 5,5 m, o užitečném obsahu 280m kubických. Voda v něm normálně setrvá asi 2- 2 a ¼ hodiny. Pumpy zvedají vodu do širokého koryta s odbočkami do sedimentačních jam. Aby se v případě dešťů zabránilo rychlému protékání vody jamami, jest na konci koryta přepad, kterým může přebytečná voda odtéci do řeky. Pro případ průtrží může s odpadní voda odvésti do řečiště přímo, za obejítí pump a sedimentačních jam.

Praktická výhoda Kremerovy konstrukce kalového prostoru spočívá v tom, že dno se silně svažuje a že celý prostor je rozdělen příčnou stěnou ve dva obsahově asi stejné oddíly. První oddíl, předhnívací komora, má v důsledku toho velkou plochu dna a povrchu, ale malou hloubku. V tomto prostoru začne kal hníti, ale na počátku je hnití bouřlivé, vzniká mnoho plynů, které snadno unikají, poněvadž sloupec vodní je nízký. V druhém prostoru je tomu obráceně. Hloubka je velká, plocha dna a povrchu malá. Zde kal dohnívá, při čemž vývoj plynů je stále menší. Ale veliký tlak sloupce vodního zadržuje plyny v kalu, který v důsledku toho stává se poresní, má četné bubliny podobně asi jako chléb. Takovýto kal na kališti rychle vyschne, kdežto kal kompaktní zůstává dlouho mokrý.

Zdroje:

Sdělení zaměstnancům firmy T. a A. Baťa, Č.ročníku: V, číslo výtisku: 29-30, datum vydání: 22.7.1922 , ISSN: 1801-2930 Str.6

O čistotě a chemickém složení vod v království českém, Díl:1 Dr. Ferdinand Schulz , Praha 1915

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *