Likvidace skály v kopci Tresný 1935

Je tomu 87 let, kdy probíhaly naplavovací práce v kopci Tresný pro navýšení podloží vznikajícícho Baťova a stavby hrází kolem města. Já však v dnešním historickém okénku (digi repozitář) jsem se zaměřil na likvidaci pískovcové skály , která se musela podvolit a přesto si dovolila vzdorovat úsilí odhodlaných pracovníků a techniky. Vybral jsem tématické články a dobové fotky co jsem v materiálech našel .

Kopec Tresný bude vyhozen do povětří

Tresný znají již v celé republice, neboť desetitisice diváků z republiky i z celého světa přihlíželi tomuto stěhování kopce na rovinu. Voda rozhlodala zem a hlína se stěhovala obrovskými koryty, která jsou charakteristikou nového Baťova, na rovinu. Dnes jsou naplavovací práce již téměř skončeny a proto se terén, z něhož bylo odplaveno hodně přes milion kubických metrů hlíny, srovnává. Z odplavené hlíny trčela osaměle velká pískovcová skála, kterou vidíte na našem obrázku. Protože v Baťově je nedostatek kamene, bylo rozhodnuto odstraniti tuto skálu výbuchem a získaného kamene použíti ke štětováni cest. V sobotu, tedy zítra v dopoledních hodinách, bude vyhozena skála kopce Tresného 200 kg dynamonu do povětří. Od 12. července je v Baťově četa ženistů z Kroměříže v počtu 31 mužů, kteří po třech dnech přípravných prací, kdy odstraňovali nebezpečné převisy kamení, cvičí ve třech směnách po 9 mužích budování úkrytu ve skále (kaverny), k níž vedou dvě chodby. Poněvadž zítra budou hotovi, uvidí obyvatelé Baťova vzácnou podívanou: vyhození kopce Tresného do vzduchu tak zvanou hluchou minou neboli výbuchem uvnitř. Z bezpečnostních důvodů bude prostor kolem skály vyklizen a diváci budou moci přihlížeti bezpečně na břehu řeky Moravy s druhé strany zajištovaci hráze.

(Hlavní název: Zlín,Číslo rocníku: 18, Číslo výtisku: 31, Datum vydání čísla: 9.8.1935, Identifikátor ISSN: 1801-2965, Stránka: 3)

Skála kopce Tresného dosud stojí

Ani 200 kg dynamonu a 10 kg ekrasitu jí nepomohlo.

V sobotu dopoledne měla býti vyhozena do povětří skála kopce Tresného v Baťově a výbuchem měl býti vyrovnán terén, který se bude po skončení naplavovacích prací srovnávat. Vyhozením skály mělo býti získáno asi tisíc kubických metrů kamene, kterého mělo býti použito ke štětování cest. Již od rána trousily se k Moravě hloučky lidí na kolech i pěšky, pak se počaly objevovati řady automobilů, která všechna směřovala. k řece. Obecenstvo s dalekohledy, fotografickými aparáty i bez nich směřovalo ke kopci, aby tak byli všichni účastni vzácné podívané, která se bohužel pro složení skály nezdařila. Okolí skály bylo vyklizeno, veliký bagr, který ještě v pátek byl v nejpilnějěl práci, zůstal opuštěn i s vozíčky úzkokolejné dráhy, naplavování bylo zastaveno a druhý břeh pomocného řečiště Moravy velmi hustě obsadili diváci, kterých stále přibývalo. Od ženijniho pluku 2 z Kroměříže, který práce ve skále Tresného prováděl jako cvičení v budováni skalního úkrytu, přijel důstojnický sbor, jemuž podal vysvětlení o postupu prací npor. Hrbek, který práce vedl. Kolem půl desáté hodiny dopoledne ozval se první signál trubačův, po němž za tři minuty měla vybuchnouti nálož, pozůstávající z 200 kg dynamonu a 10 kg ekrazitu. Za napjatého ticha se po třech minutách ozval výbuch, avšak síla této hluché miny byla vrstvovým složením skály úpině porušena, takže skála zůstala celá až na menší kusy, které se zřítily na třech místech, jejichž trhlinami ve skále právě síla třaskaviny unikla. Skála proto bude nyní roztrhána třaskavinami postupnými výbuchy shora.


(Hlavní název: Zlín, Vydavatel: Firma T. a A. Baťa, Vydáváno v letech: 1931 – 1941, Číslo ročníku: 5, Číslo výtisku: 31, Datum vydání čísla: 12.8.1935, Identifikátor ISSN: 1802-257X, Stránka: 3 )

Kopec Tresný se rozpadává.

Výběžek kopce Tresného nad řekou Moravou v Baťově, který měl býti vyhozen dynamitem do povětří a který povahou svého složení porušil sílu výbuchu tak, že se skála ani nepohnula, začal se v tomto týdnu rozpadávat. Ukázalo se, že přece jen byly horniny celého výběžku silně otřeseny a v prvních dnech tohoto týdne po delším dešti počaly se všech stran pršeti drobné úlomky, které nasvědčovaly, že se celý výběžek, vysoký asi 40 m, dal do pohybu. Tak se počaly sesouvat větší kusy kamení a půdy. Nahoře se skála rozštěpila asi třímetrovou trhlinu, hlubokou přes deset metrů, která se stále zvětšovala. Spadly také obrovské balvany, odhadované přes 12 kubických metrů, které musí býti roztrhány výbuchy. Celý výběžek se stále bortil pod strašným tlakem kamení a hlíny, které se sypalo dolů. Celý odtržený kus skály byl pak odstřelen, takže nyní nastal kolem skály bezpečný stav. Lomaři a bagristé, kteří byli minulý týden již na holé skále, mají nyní kolem sebe dostatek materiálu, který je zvýšeným tempem odvážen nákladními automobily na rovinu Batova, kde je ho používáno k navážení a štětování cest.

(Hlavní název: Zlín, Číslo rocníku: 18, Číslo výtisku: 35, Datum vydání čísla: 6.9.1935, Identifikátor ISSN: 1801-2965, Stránka: 3)

Skála kopce Tresného

Dlouhotrvající a vydatné deště mají rozrušující vliv na skálu kopce Tresného, která svého času odolala i dynamonu vojenských zákopníků. Nyní se skála čas od času vytrvale sesouvá a drobí. Poněvadž materiál ze skály používá se ke stavbě cest v budoucích rodinných čtvrtích v Baťově, mají bagristé po takových sesutích vždy nejméně na 14 dní materiálu, takže stavby cest mohou rychle pokračovat. Není výjimečným zjevem, že se ze skály utrhnou balvany, mající 10-15 kubických metrů kamene a že materiál, který se se skály zřítí má až 1.000 kubických metrů. Že v pracích s odklizením skály se za těchto okolností postupuje obzvláště opatrně, nemusíme zdůrazňovati.


(Hlavní název: Zlín,Číslo ročníku: 18,Číslo výtisku: 42, Datum vydání čísla: 25.10.1935, Identifikátor ISSN: 1801-2965, Stránka: 3)

Zdroje :

Digitální knihovna Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně ( články ozdrojovány )

Obraz skály – autor neznámý, Archiv KPHMO

Rodinné album paní Mácháčková

Archív Badatele

Author:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *